ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเกิดไฟฟากระแสสลับ คาตางๆ ของรูปคลื่นไซน เฟสและเฟสเซอรไดอะแกรม ปริมาณเชิงซอน คาพารามิเตอรตางๆ ในวงจรไฟฟากระแสสลับ และเพาเวอรแฟกเตอร