ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

    รายวิชาที่มีอยู่

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเกิดไฟฟากระแสสลับ คาตางๆ ของรูปคลื่นไซน เฟสและเฟสเซอรไดอะแกรม ปริมาณเชิงซอน คาพารามิเตอรตางๆ ในวงจรไฟฟากระแสสลับ และเพาเวอรแฟกเตอร