ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

    รายวิชาที่มีอยู่

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎของโอหม กําลังไฟฟา พลังงานไฟฟา วงจรความตานทานแบบตางๆ
    วงจรแบงกระแสไฟฟา วงจรแบงแรงดันไฟฟา การแปลงวงจรความตานทานเดลตา-สตารดีเทอรมิแนนท
    เซลลไฟฟา กฏของเคอรชอฟฟ วงจรบริดจ เมชเคอรเรนต