ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

คำอธิบายรายวิชา
             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเกิดไฟฟ้ากระแสสลับ ค่าต่างๆ ของรูปคลื่นไซน์ เฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม ปริมาณเชิงซ้อน ค่าพารามิเตอร์ตาางๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ และเพาเวอร์แฟกเตอร์

สอนโดย ครูสุพรรษา  เสมอเชื้อ

คำอธิบายรายวิชา      

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กําลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบต่างๆ วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้าา วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า การแปลงวงจรความต้านทานเดลตา-สตาร์ ดีเทอร์มิแนนท์ เซลล์ไฟฟ้า กฏของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรบริดจ์ เมชเคอร์เรนต์

สอนโดย ครูสุพรรษา  เสมอเชื้อ